Repozytorium

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem prof. Antoniego Sułka (2020). Socjologia II Rzeczypospolitej jako tradycja. Kultura i Społeczeństwo64(3), 109-120. [doi: 10.35757/KiS.2020.64.3.6]

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem prof. Krzysztofa T. Koneckiego pt. Samotność socjologa, czyli o niedoświadczaniu tego, co podstawowe. Esej socjologiczny, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica 11 (2019), vol. 2, p. 205–209 [DOI 10.24917/20816642.11.2.14] https://www.researchgate.net/publication/346931103_Samotnosc_socjologa_czyli_o_niedoswiadczaniu_tego_co_podstawowe_Esej_socjologiczny

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem prof. Kazimierza M. Słomczyńskiego pt. O nauczaniu przedmiotu „wielkie struktury społeczne” dawniej i obecnie: Zaproszenie do dyskusji,
„STUDIA SOCJOLOGICZNE” 2020, nr 1 (236), s. 5–36 [DOI 10.24425/sts.2020.132449]http://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2020_nr1_s.5_36.pdf
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem prof. Kazimierza M. Słomczyńskiego pt. CO TO SĄ ‘NAUKI SOCJOLOGICZNE’ W POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIEDZIN I DYSCYPLIN NAUKOWYCH? ANALIZA KONSEKWENCJI DECYZJI BIUROKRATYCZNYCH, „STUDIA SOCJOLOGICZNE” 2020, nr 3 (239), s. 187–205 [DOI: 10.24425/sts.2020.132475] http://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2020_nr_3_s.187_205.pdf
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem prof. Krzysztofa T. Koneckiego pt. Uwagi na temat tego, co jest postrzegane jako ważne i nieważne w socjologii, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2020, 16 (2), s. 188–207 [DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.16.2.11] http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume50/PSJ_16_2_Konecki.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem prof. Dariusza Jemielniaka pt. SOCJOLOGIA 2.0: O POTRZEBIE ŁĄCZENIA BIG DATA Z ETNOGRAFIĄ CYFROWĄ, WYZWANIACH JAKOŚCIOWEJ SOCJOLOGII CYFROWEJ I SYSTEMATYZACJI POJĘĆ, „STUDIA SOCJOLOGICZNE” 2018, nr 2 (229), s. 7-29 [DOI: 10.24425/122461] http://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2018_nr2_s.7_29.pdf

EKSPERTYZA KOMITETU SOCJOLOGII PAN – 2012

Wydana została ekspertyza przygotowana przez Komitet Socjologii PAN, pod tytułem Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne.

Redaktorzy naukowi: Krzysztof Frysztacki i Piotr Sztompka

Okładka_Ekspertyza PAN

SPIS TREŚCI

Piotr Sztompka, Krzysztof Frysztacki – Wprowadzenie

1. PO PRZEŁOMIE

Zdzisław Mach – Polska w Unii Europejskiej – integracja i europeizacja

Maria Jarosz – Beneficjenci i przegrani polskich przemian

Andrzej Kojder – Nadmiar prawa

2. EKONOMIA

Andrzej K. Koźmiński, Krzysztof Zagórski – Polska kultura ekonomicznego sukcesu

Anna Wieczorkiewicz – Kultura uwikłana w konsumpcję

Wiesław Gumuła – Społeczeństwo polskie – społeczeństwo gotówkowe

3. KULTURA

Marian Golka – Kultura artystyczna – przemiany i wyzwania

Małgorzata Bogunia-Borowska – Kultura codzienności i społeczna percepcja treści kulturowych – konteksty analityczne i postulaty badawcze

Tomasz Szlendak – Aktywność kulturalna w Polsce miejskiej i prowincjonalnej. Fotografie postransformacyjne

Krzysztof Podemski – Doświadczanie świata. Kontakty międzykulturowe Polaków

Elżbieta Tarkowska – Ubóstwo i wykluczenie społeczne: sytuacja i kultura

Jacek Purchla – W stronę systemu ochrony dziedzictwa – dylematy polskiej transformacji

4. OBYWATELSKOŚĆ

Jacek Raciborski – O praktykach obywatelskich Polaków

Zbigniew Kwieciński – Zmiany w edukacji – próba bilans dwóch dekad

Krystyna Szafraniec – Czas na młodych. O konieczności wymiany pokoleniowej w Polsce

5. RELIGIJNOŚĆ

Janusz Mariański – Przemiany religijno-kulturowe polskiego katolicyzmu na początku XXI wieku

Irena Borowik – Religijność w Polsce okresu transformacji – na tropach zmian

6. CIELESNOŚĆ

Antonina Ostrowska – Zdrowie i zachowania zdrowotne Polaków na początku XXI wieku

Józef Lipiec – Sport i rekreacja w Polsce (prognoza na lata 2020 – 2030)

Janusz Mucha, Łukasz Krzyżowski – Polska starość na początku XXI wieku

7. PRZESTRZEŃ

Marek S. Szczepański, Anna Śliz – Centrum-peryferie w perspektywie polskich regionów

Izabella Bukraba-Rylska – Wieś czasu transformacji. Interpretacje socjologiczne

Ewa Rewers – W stronę koncepcji rozszerzonego miasta

Zbigniew Kurcz – Powrót pograniczy. Entuzjazm, normalność, problemy

Leszek Gołdyka – Pogranicze polsko-niemieckie: nominalny kapitalizm – niespełniony lokalizm

Fragment wstępu, ss. 9-10.

„… na wstępie pojawiają się rozważania określone hasłem „Po przełomie” – ze wskazaniem na zasadnicze atrybuty polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej i procesach integrującego się kontynentu, jak również na podstawowe konsekwencje wewnętrznych polskich zmian, przejawy społecznych sukcesów, ale i porażek, wreszcie na miejsce i funkcjonowanie prawa w naszym życiu zbiorowym. Następnie „Ekonomia”, zaś w jej ramach watki dotyczące polskiej kultur ekonomicznej, splot zjawisk i związków wynikających z wzorów konsumpcji, miejsce i rola pieniądza gotówkowego w naszym społeczeństwie. W następnej części, zatytułowanej „Kultura”, mamy do czynienia z wachlarzem czynników, począwszy od kultury artystycznej przez kulturę codzienności i odbiór treści kulturowych, aktywność kulturalną i takowe doświadczenie świata, skończywszy na mechanizmach i dylematach ochrony dziedzictwa narodowego. Część nazwana jako „Obywatelskość” to położenie nacisku zarówno na praktyczne strony (nie)zaangażowania obywatelskiego, jak i na wyobrażalną pod tym względem edukację oraz perspektywy i dynamikę generacyjną. „Religijność” odznacza się względnie całościowymi ujęciami zmian w życiu religijnym zachodzącym w naszym kraju, w szczególności zaś zainteresowaniem cechami religijno-kulturowymi polskiego współczesnego katolicyzmu. Wyróżniliśmy także „Cielesność”, a odzwierciedleniem tego wymiaru są artykuły poświęcone zdrowiu i zachowaniom zdrowotnym, sportowi i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji prognostycznej, oraz cechom charakterystycznym procesu starzenia się społeczeństwa i obrazowi polskiej starości. Wreszcie ostatnia część (także my podkreślamy: last but not least) zorganizowana została wokół kategorii „Przestrzeni”, a jej składnikami są studia dotyczące  sytuacji i właściwości polskich regionów przez pryzmat analizy centrum – peryferie interpretacji dotyczących wsi oraz miasta czasu obecnego i zmiennych tendencji rysujących się na pograniczach.

Już ten sygnał, bezpośrednio zakreślający układ studium, ukazuje wielowątkowość w toku postępowania oraz wyróżnianie wielu desygnatów. Kierowaliśmy się również zasadą różnych punktów widzenia oraz interpretacji; poszczególne zagadnienia traktowane są jako zjawiska, procesy zmian społecznych, czy również problemy społeczne. W ślad za nimi mogłyby naturalnie pojawić się inne, ale działalność polskich socjologów toczy się nieprzerwanie i potencjalnie czytelnik ma oraz będzie miał do dyspozycji bardzo liczne propozycje. My oczywiście zachęcamy do zainteresowania się tutaj prezentowaną”.

EKSPERTYZA KOMITETU SOCJOLOGII PAN – 2015 

Wydana została ekspertyza przygotowana przez Komitet Socjologii PAN, pod tytułem Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany 

Redaktorzy naukowi: Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz

PUBLIKACJA KOMTETU SOCJOLOGII PAN – 2017

Współwydawca: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Re-Imagining the City. Municipality and Urbanity Today from a Sociological Perspective

red. Marta Smagacz-Poziemska , red. Krzysztof Frysztacki , red. Andrzej Bukowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Re-imagining the city

ISBN: 978-83-233-9748-9

Format: PDF

Liczba stron: 352

Język publikacji: Angielski/English

Książka dostępna jest nieodpłatnie, do pobrania ze strony: https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3101,strona,Re_Imagining_the_City,katid,332.html

The significance and appeal of this book lies in the fact that it contains chapters which propose novel and innovative tools for analysis of the city. What is especially crucial in this publication is the highly transparent and comprehensive manner in which the authors have presented the ways by which they conducted their explorations of the metropolis. The very presence of such broad descriptions of research not only increases their credibility, but, in many places, also makes this volume a sort of manual delineating how to effectively carry out studies of the city that meet the demands of modernity. Yet another valuable aspect of this book is that it allows the reader to familiarize him or herself with inquiries – often very detailed and local studies – which it would otherwise be very difficult to access. Hence this volume becomes a forum where the most notable scholars of urban sociology meet those who are only just starting their academic careers, and where representatives of Western sociology meet those from beyond the center. Quite crucial is that the editors have managed to create such a space where these different – ideological, theoretical as well as generational – perspectives on urban research can be confronted with one another in a creative, scholarly dialogue.

Z recenzji prof. dr hab. Marka Krajewskiego

Not only the extensive range of topics covered, but, above all, the intellectual level of the chapters – as well as the multinational representation of the authors – render this a volume which will be received with great interest and thoughtful consideration by broad, international circles of readers. These will principally include sociologists, especially those studying urban issues, but also representatives of local governments. Generally speaking, this will draw persons interested in urban politics broadly understood as well as those interested in the social issues of contemporary cities and their prospects for development. This book introduces the reader to the multicolored mosaic of urban problems. It sheds light on them through the prism of various theoretical concepts and methodological approaches. Moreover, it applies the latest technologies for gathering and processing information about the cultural patterns of urban life as well as the structural identities of cities. This volume takes the reader on an intellectual journey across Europe and the United States, from Yekaterinburg to Porto, from Stockholm to Milan, to Chicago, and to other cities.

Z recenzji prof. dr hab. Wojciecha Świątkiewicza

PUBLIKACJA KOMITETU SOCJOLOGII PAN – 2019

Współwydawca: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018)

red. Krystyna Slany, Justyna Struzik, Magdalena Ślusarczyk, Beata Kowalska, Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Ewelina Ciaputa, Anna Ratecka, Agnieszka Król

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

ISBN: 978-83-233-4783-5

Liczba stron: 354

Więcej informacji: https://wuj.pl/ksiazka/utopie-kobiet

Książka jest obszernym zbiorem tekstów poświęconych szeroko ujętym relacjom miedzy kobiecością w kontekście społeczeństwa polskiego (rozumianą jako praktyki społeczne, tożsamości, biografie, działania zbiorowe itd.) a polem społecznych i kulturowych utopii. Choć artykuły publikowane wtórnie są niezwykle różnorodne i reprezentują rozmaite perspektywy badawcze, metodologiczne i epistemologiczne, to heurystyczne ramy w większości z nich wyznacza już wspomniana, szczególnie rozumiana kategoria utopii. Po pierwsze, jest ona przez autorki/autorów widziana nie jako całościowy, domknięty plan zmiany społecznej, a raczej jako proces społeczny i twórczy, jako powstawanie nowych porządków społecznych, jako„zmiana urzeczywistniana poprzez różnorodne działania kobiet tu i teraz”. Po drugie, gros tekstów opiera się na założeniu, że żadna (w tym feministyczna) utopia jako projekt totalny nie rozwiązuje wszystkich problemów wszystkich kobiet. Z artykułów wyłania się dwoistość oczekiwań wobec utopijnych projektów. Z jednej strony widać wyraźną inspirację konstatacjami Ann Snitow i Rebekki Solnit o swoiście rozumianym sceptycyzmie wobec utopii ruchów kobiecych/feministycznych pojmowanych jako projekty totalne; z drugiej zaś teksty dają nadzieję na zmianę, wpierw fragmentaryczną, cząstkową, która w długiej perspektywie może jednak okazać się znacząca.
Z recenzji dr hab. Katarzyny Leszczyńskiej